What are you looking for?

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

REGULAMIN ZAKUPÓW

 

1. [INFORMACJE OGÓLNE, SŁOWNICZEK]

 1. Właścicielem i administratorem serwisu www, jest:

Wydawca: Agnieszka Lisztwan, imprint Poeticus

Dane firmy: Vivinspire, Ballyhaunis, Co. Mayo, Irlandia

Siedziba w Polsce: Przyjaciół Żołnierza 1, 58-304 Wałbrzych

NIP: 2276406O RBN: 575771

 1. Pojęcia używane w niniejszym regulaminie będą one rozumiane w następujący sposób:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, dokonująca zakupu Produktów na stronie www, na własny użytek (nie do dalszej odsprzedaży)
  2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną korzystający z usług świadczonych przez Vivinspire za pośrednictwem strony www, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Produkty – produkty dostępne w ofercie możliwe do nabycia za pośrednictwem Strony www, obejmujące wersje elektroniczna – Ebook, oraz wersje drukowane
  4. Sprzedający – Agnieszka Lisztwan, Vivinspire
  5. Strona www – serwis www za pośrednictwem którego oferowana jest sprzedaż Produktów

2. [WARUNKI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA]

 1. Korzystanie ze strony www i realizacja zakupów nie wymaga od Klienta zalogowania się. Klient zobowiązany będzie jednak do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sprzedającego przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 3. By złożyć zamówienie należy:
 4. wybrać produkt i dodaj do koszyka: a) w przypadku wybrania Produktu w formie elektronicznej (eBook) Produkt dostępny będzie w formacie pdf, b) w przypadku wybrania Produktu w formie drukowanej, określić rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), c) w przypadku usługi, będzie dostarczona zgodnie z warunkami określonymi w opisie bądź ustalonymi indywidualnie,
 5. podać niezbędne dane osobowe do realizacji zamówienia (dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma produkt ma zostać doręczony oraz e-mail). Przy wyborze dostawy kurierem – konieczne jest także podanie numer telefonu do kontaktu z kurierem.
 6. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT,
 7. złożyć dalsze oświadczenia niezbędne do przystąpienia do realizacji zamówienia przez Vivinspire (poprzez odhaczenie odpowiednich pól).
 8. potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”
 9. Informacje zawarte na stronie www nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Stanowią one zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Vivinspire oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamówionego Produktu.
 10. W związku z charakterem świadczonych usług oraz prawem do odstąpienia gwarantowanym Konsumentowi przez przepisy prawa, przystąpienie Vivinspire do wykonania zamówienia niezwłocznie po jego złożeniu, bez odczekania 14 dni, wymaga odhaczenia przez Klienta pola dotyczącego rezygnacji z prawa do odstąpienia.
 11. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
 12. Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Vivinspire jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3. [CENY]

 1. Ceny Produktów podane na stronie www zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana na stronie www w chwili składania zamówienia przez Klienta. Jest ona dodatkowo wskazana w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy Produktów w wersji drukowanej) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 3. Vivinspire jest uprawnione do zmiany cen Produktów dostępnych na stronie www. Powyższe nie dotyczy ceny Produktów zamówionych przez Klienta i przekazanych do realizacji zamówienia.

4. [DOSTAWA]

 1. Produkty fizyczne znajdują się na terenie Polski.
 2. Dostawa zamówionych Produktów (w wersji papierowej) odbywa się za pośrednictwem:
  1. Poczty polskiej
  2. Kuriera
 3. Sposób dostawy określa Klienta poprzez zaznaczenie w zamówieniu swojej preferencji.
 4. Koszty dostawy określone są w formularzu zamówienia, po dokonaniu przez Klienta rodzaju dostawy.
 5. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski prosimy o kontakt w celu obliczenia kosztów wysyłki. Przesyłki zagraniczne będą realizowane tylko po zaakceptowaniu przez Klienta kosztu i sposobu wysyłki oraz otrzymaniu przez Vivinspire zapłaty za zamówienie z góry. Przesyłki zagraniczne płatne za pobraniem nie będą realizowane.
 6. Zamówione Produkty wysyłane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres (z podaniem kodu pocztowego) na który ma być wysłane zamówienie, a w przypadku wysyłki za pośrednictwem kuriera, także numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

5. [FORMA PŁATNOŚCI]

 1. Zapłaty za usługi płatne określone w Regulaminie, Klient dokonywać może przy wykorzystaniu następujących formy płatności:
 2. Przelew na rachunek bankowy w Polsce:

Agnieszka Lisztwan 52 1140 2004 0000 3102 3776 1898

 1. karta płatnicza (Paypal, Stripe, Przelewy24)
 2. przelewem elektronicznym (Przelewy24)
 3. W przypadku formy płatności – przelew – aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez zapłaty za zamówienie.

6. [ZMIANY ZAMÓWIENIA]

 1. Klient jest uprawniony do dokonywania zmian w zamówieniu w zakresie zmiany danych do faktury oraz danych do wysyłki. W tym celu niezbędny jest niezwłoczny kontakt z Vivinspire, tak by możliwa było wprowadzenie zgłaszanych zmian.
 2. zmiany należy zgłosić mailowo pod adresem kontakt@poeticus.pl. Każdorazowo potwierdzi otrzymanie takiego żądania i wprowadzenie zmian.

7. [CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ]

 1. Czas realizacji wynosi do 6 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania należnej sumy za złożone zamówienie na koncie Vivinspire.
 2. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. W zamówieniach złożonych do godz. 11:00 okres realizacji zamówienia (liczony w pełnych dniach roboczych) rozpoczyna się od momentu jego złożenia. W przypadku zamówień, które wpłyną do serwisu po godz. 11:00, okres realizacji zamówienia jest liczony od następnego dnia roboczego. Termin realizacji nie uwzględnia czasu dostawy przesyłki do Klienta.

8. [ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

 1. Klient będący Konsumentem, posiada uprawnienie do odstąpienia od umowy świadczenia usług przez Vivinspire za pośrednictwem strony www, bez podania przyczyny.
 2. By odstąpić od umowy, Klient będący Konsumentem, powinien złożyć Vivinspire na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Podpisane i zeskanowane oświadczenie proszę wysłać na adres: info@vivinspire.ie
 3. Klient będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe.
 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy (stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu), Vivinspire przesyła Klientowi, każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 5. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Zgodnie z art. 38 pkt 1, 3, 13 Ustawy, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli:
  1. Vivinspire wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Vivinspire utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. Vivinspire wykonało usługę o dostarczanie treści cyfrowych (Ebook), które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Vivinspire o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do zwrotu Vivinspire Produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech.
 8. Klient będący Konsumentem, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić zakupione Produkty, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot następuje na adres wskazany przez Vivinspire.
 9. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

9. [ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM]

 1. Vivinspire dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 2. Vivinspire dokona zwrotu pieniędzy przy użyciu takich samych sposobów płatności z których skorzystał Klient przy składaniu zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

10. [DANE OSOBOWE]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Agnieszka Lisztwan, Vivinspire, Ballyhaunis, Co. Mayo, Irlandia.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie z poszanowaniem przepisów prawa, w tym, w zgodzie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).
 3. Szczegółowe zasady i standardy przetwarzania danych osobowych przez Vivinspire określa Polityka Prywatności (https://kuspelnieniu.pl/polityka-prywatnosci/ ).
 4. W Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek świadczenia usług. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością świadczenia usług przez Vivinspire.
 5. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt pod adresem info@vivinspire.ie

11. [REKLAMACJE]

 1. W sytuacji gdy usługi świadczone przez Vivinspire nie są świadczone zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także ewentualnych indywidualnych ustaleń poczynionych między stronami, Klientowi przysługuje uprawnienie do wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
 2. Reklamacje winny być zgłoszone przez Klienta w jeden z następujących sposobów:
  1. za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie dedykowanego zgłaszaniu reklamacji,
  2. drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@poeticus.pl
 3. Zgłoszenia reklamacyjne winno zawierać wskazanie nazwy Klienta, jego adres (jeśli nadesłane jest pocztą tradycyjną) oraz przedstawić zwięzły opis reklamacji w tym zarzutów stawianych usługom świadczonym przez Vivinspire.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Vivinspire w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przez Klienta a w przypadku gdy reklamacja wpłynęła listownie – na adres Klienta.

12. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Vivinspire dokłada wszelkich starań by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności strony www w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy systemu.
 2. Vivinspire informuje, iż w przypadku sporu co do jakości, czy sposobu świadczenia usług przez Vivinspire, Klient, będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może on m.in.:
 3. zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy nim, a Vivinspire;
 4. z wrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu z Vivinspire;
 5. uzyskać bezpłatną pomoc, w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Vivinspire, korzystając np. z pomocy instytucji publicznych, reprezentujących interesy konsumentów, takich jak Powiatowy (Miejski) Rzecznik Praw Konsumentów lub z pomocy organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są np. przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii nr 800-007-707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy dostępne są na stronie www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
 6. zasięgnąć pomocy i uzyskać niezbędne informacje, zwracając się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym także za pośrednictwem strony internetowej https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Vivinspire oraz Klient, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie lub przepisach prawa, będą się komunikować:
  za pośrednictwem adresów e-mail:
  Vivinspire – adres podany w par. 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
  Klient – adres e-mail podany przy składaniu zamówienia
  lub za pośrednictwem poczty na adresy korespondencyjne:
  Vivinspire – adres podany w par. 1 ust. 1 Regulaminu,
  Klient – adres podany przy składaniu zamówienia.
 9. Vivinspire może wprowadzić zmiany w Regulaminie, o ile zostaną ogłoszone ze stosowanym wyprzedzeniem, w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z nową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu działają jedynie od chwili ich wprowadzenia i nie naruszają jakichkolwiek praw nabytych przez Klienta.
 10. Prezentacja jakichkolwiek usług, czy towarów na stronach www, administrowanych przez Vivinspire lub w Serwisie, nie stanowi wiążącej oferty ich sprzedaży, bądź świadczenia, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 11. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 października 2020

ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Imię i Nazwisko Klienta(-ów):
_____________________________
_____________________________Adres Klienta(-ów):
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Ja/ My* niżej podpisana/podpisany/podpisani* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy o świadczenie następujących usług:
_________________________________________________________________

Jednocześnie, wyłącznie w celu sprawnej identyfikacji mojej/naszej* umowy:

podaję/podajemy* Numer zamówienia: _______________________ i/lub adres mailowy za pośrednictwem którego loguję się do Serwisu Ku Spełnieniu.

*Wyrażam/Wyrażamy zgodę na przesłanie potwierdzenia otrzymania przez Vivinspire niniejszego pisma, stanowiącego oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: ________________________________________

*Nie wyrażam/ Nie wyrażamy zgody na przesłanie potwierdzenia otrzymania przez Vivinspire niniejszego pisma, stanowiącego oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Data zawarcia umowy/odbioru:__________________________
Miejscowość i Data: ___________________________________
Podpis: _____________________________________________

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku dostarczenia treści elektronicznych).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Informację proszę przesłać na następujące dane:
info@vivinspire.ie

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.